www.lekto-fon.hr | 0915923872 | info@lekto-fon.hr lekto.fon@gmail.com
PREVODITELJSKE DJELATNOSTI I USLUGE LEKTORIRANJA I FONETIKE
Lekto-fon, obrt za lektoriranje i fonetiku, vl. Vesna Pudrlja, Ivšićev prilaz 7

 

 

__________________________________________________________________________________
1. Predmet Općih uvjeta
1.1 Ovim Općim uvjetima poslovanja Lekto-fona (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi
između Lekto-fona, obrt za lektoriranje i fonetiku, vl. Vesna Pudrlja, iz Zagreba, Ivšićev prilaz 7 (u
daljnjem tekstu: Lekto-fon), kao pružatelja usluga lektoriranja, fonetike i prevođenja s jedne strane,
te naručitelja tih usluga i korisnika unaprijed plaćene usluge (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno:
naručitelj) Lekto-fona s druge strane. Na sve međusobne odnose između Lekto-fona i naručitelja koji
nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike
Hrvatske.
1.2 Naručitelj može biti pravna ili fizička osoba, u Republici Hrvatskoj ili šire, koja naručuje uslugu
lektoriranja na hrvatskom ili engleskom jeziku te prijevoda s engleskog na hrvatski jezik od Lekto-
fona.
1.3 Kada se narudžba izvršava putem e-pošte ili telefona, smatra se da je naručitelj pročitao ove
opće uvjete i da je u potpunosti s njima suglasan.

2. Cjenik usluga
Usluge lektoriranja obračunavaju se po kartici teksta (1500 slovnih mjesta s razmacima), te je cjenik
dostupan na mrežnim stranicama Lekto-fona, točnije, na sljedećoj poveznici: https://lekto-
fon.hr/cjenik-usluga/#lek
Završna cijena ovisi o zahtjevnosti teksta i traženom roku (više na: 2.1 Posebne tarife).
Cijena usluge fonetskih vježbi također je dostupna u cjeniku na mrežnoj stranici.
Usluge prijevoda s hrvatskog na druge strane jezike ili lekture na stranom jeziku dogovaraju se po
posebnim uvjetima, individualno s naručiteljem, a ovisno o traženom jeziku i ostalim parametrima.

2.1 Posebne tarife
Popust na količinu – 5 % iznad 100 kartica teksta.

Za sve tekstove (bez obzira na vrstu) količine manje od 12 kartica (18.000 slovnih znakova) cijena je
fiksna i iznosi 20,00 €.
SREDNJOŠKOLCI – ispravak teksta već od 1,50 € po lektorskoj kartici teksta.
STUDENTI – ispravak teksta već od 2,00 € po lektorskoj kartici teksta (odnosi se isključivo na lekturu
na hrvatskom jeziku)
POTVRDA O LEKTORIRANOM NASLOVU – 5,50 € po lektorskoj kartici teksta.
POTVRDA O LEKTURI DIPLOMSKOG RADA U FIZIČKOM OBLIKU – 5,50 €
POTVRDA O LEKTURI U DIGITALNOM OBLIKU – besplatna
Osnovna cijena lektoriranja povećava se prema sljedećim kriterijima:
– dodatnih 1,00 € po kartici teksta za stilsko oblikovanje – za potrebe većih promjena u sintaksi
(npr. kod lektoriranja slabije odrađenih prijevoda, tekstova čiji autori nisu izvorni govornici
hrvatskog jezika itd.), čiju potrebu procjenjuje lektor nakon pregleda teksta
– dodatnih 1,00 € po kartici teksta za stručnu terminologiju, ako naručitelj nije prethodno
dostavio popis s definicijama
– u slučaju hitne lekture (objašnjeno u nastavku).
2.1.1 Hitne tarife (tri razine žurnosti)
– Razina 1: Od 12 do 22 kartice po danu (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni) –
obračunava se dodatnih 30 % na neto iznos.
– Razina 2: Više od 22 kartice po danu (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni) – obračunava
se dodatnih 50 % na neto iznos.
– Razina 3: Odnosi se na svaku lekturu koja mora biti dovršena istog dana ili prvog radnog
dana po primitku izvornika smatra se žurnim prijevodom, bez obzira na broj normiranih
kartica – obračunava se dodatnih 100 % na neto iznos (no, za hitnosti ove vrste provjeriti
dostupnost lektora u traženom periodu).
– Do 12 kartica po danu (subota, nedjelja i praznici nisu uključeni) – ne uračunava se dodatna
hitna tarifa.
2.1.2 Vikend-tarifa
Zahtjev naručitelja za obavljanjem usluge lektoriranja tijekom vikenda (subota ili nedjelja) s traženim
rokom završetka krajem vikenda (do ponedjeljka) smatra se vikend tarifom, jer uključuje isključivo
rad vikendom. U tom je slučaju cijena prijevoda kartice teksta uvećana za 50 ili 100 %, ovisno o
količini.
2.1.3 Blagdanska tarifa
Zahtjev naručitelja za obavljanjem usluge lektoriranja s početkom i završetkom tijekom nacionalnog
blagdana smatra se blagdanskom tarifom. U tom je slučaju cijena kartice uvećana za 100 %.

2.2 Ostale napomene

– Cijena pokriva isključivo jednu reviziju teksta (uključuje tri lektorska čitanja). Ukoliko
naručitelj nakon lekture ima dodatne zahtjeve ili dodatni tekst, utoliko Lekto-fon radi novu
procjenu, te ponudu sukladno s cjenikom tvrtke.
– Lektura ne podrazumijeva tehničko oblikovanje, dakle margine, numeriranje, poveznice na
sadržaj, slike i općenito izgled teksta.
– Izravni citati se ne lektoriraju. U lekturu također nije uključena promjena stila citiranja koju
je propisala institucija za koju naručitelj piše rad (npr. fakultet), niti dorade istog. Popis
literature se lektorira (samo u domeni standardnog jezika, ne i stila), osim ako naručitelj
izričito ne zatraži izdvajanje istog iz početne ponude.
– Potvrda o lekturi izdaje se na upit, cijena dostave klasičnom poštom je 5,50 € (u cijenu je
uključena sama potvrda te troškovi dostave). Isporuka e-poštom je BESPLATNA.
– Cijene usluga Lekto-fona, kao i sve druge naknade na koje Lekto-fon ima pravo temeljem
ovih Općih uvjeta, utvrđene su cjenikom Lekto-fona koji bude na snazi u vrijeme korištenja
usluga.
– Lekto-fon je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na
uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan na internetskoj stranici www.lekto-
fon.hr

3. Ponuda, narudžba, promjena ili otkazivanje narudžbe
3.1 Da bi stvorio informativnu ponudu, naručitelj mora pružiti što je moguće više informacija Lekto-
fonu, kao što su: vrsta usluge koju želi (prijevod, lektoriranje i korektura), količina teksta ili materijala
mjerena u lektorskim karticama, izvorni i ciljni jezici, željeni rok za završetak projekta, kontaktne
podatke, druge želje i zahtjeve. Precizna i obvezujuća ponuda može se dati samo ako je naručitelj
dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno lektorirati ili prevesti, s preciznim opisom svih
dodatnih usluga.
3.2 Upit ili informativna ponuda Lekto-fona nije obvezujuća i ne znači da je narudžba potvrđena, jer
je za validnost narudžbe ključna pismena potvrda iste (sljedeće se smatra formalnim nalogom:
narudžba putem e-pošte ili prijevremeno plaćanje usluge u roku i pod uvjetima navedenim u ponudi.
3.3 Ugovor se zaključuje između Lekto-fona i naručitelja kada Lekto-fon pismeno potvrdi nalog
naručitelja putem e-pošte.
3.4 Svaka promjena ili otkazivanje naloga je prihvatljiva samo ako se naručitelj obveže da će
podmiriti sve nastale troškove. Količina obavljenog posla (završena ili djelomična) izračunava se
razmjerno troškovima.

3.5 Ako naručitelj odustane od narudžbe nakon što Lekto-fon započne s lektoriranjem ili
prevođenjem, odustajanje od narudžbe smatrat će se nepravovremenim te je podložno naplati
sukladno cjeniku Lekto-fona.

4. Kvaliteta lekture i prijevoda
Lekto-fon se obavezuje isporučiti najkvalitetniju lekturu ili prijevod, sukladno normama i
standardima traženog jezika u roku dogovorenom s naručiteljem.
Tekstovi će biti lektorirani prema pravilima struke, ali u slučaju književnih tekstova naručitelj ima
pravo na književnu slobodu i ostavljanje „namjernih“ pogrešaka tamo gdje bi to eventualno zatražio
te neće biti potrebna lektorska izjava za navedeno.
Sve autorske zahtjeve potrebno je napomenuti i dogovoriti prije same lekture, naravno ako su u
skladu s pravilima hrvatskog književnog jezika.

5. Reklamacije
U slučaju prigovora na usluge lekture i/ili prijevoda, Lekto-fon se obavezuje reagirati te sukladno
krivici ispraviti sve pogreške bez dodatne naplate, samo ako je prigovore pismeno argumentirala
stručna osoba, odnosno magistar jezika.
Lekto-fon će u dodatnom razumnom roku korigirati lekturu na koju je naručitelj uložio prigovor, ako
Lekto-fon ocjeni da za to ima potrebe. Naručitelj nema pravo zatražiti povrat novca za lekturu na
koju je uložio prigovor, a koju je Lekto-fon ispostavio u roku. Lekto-fon je dužan poštivati rokove
lekture i obaviti lekturu u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja,
Lekto-fon je o tome dužan u najkraćem roku obavijestiti naručitelja i ponuditi naručitelju novi rok.
Naručitelj eventualni prigovor na isporučenu lekturu ima pravo uložiti najkasnije u roku osam dana
od isporuke iste i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Lekto-fonu. Svaka pritužba bit će uzeta
u razmatranje ako se podnese u pisanoj formi preporučenim pismom ili e-poštom najkasnije 8 dana
od dana pružanja usluge. U slučaju veće narudžbe (više od 200 lektorskih kartica), klijent ima pravo
na produženi rok za pritužbu, ali do 30 dana od dana pružanja usluge. Ako klijent propusti zakonom
propisani rok za podnošenje pritužbe, pružatelj usluge neće razmotriti sadržaj iste. Jedna pritužba za
svaki pojedinačni nalog može se uzeti u obzir.
Zahtjev za reklamaciju mora sadržavati podatke o nalogu, izričito navedene komentare i pojašnjene
korekcije u vezi s lekturom. U slučaju da navedeni komentari nisu obuhvaćeni zahtjevom, pritužba se
zanemaruje.
U slučaju opravdanog prigovora (po procjeni i mišljenju pružatelja lektorskih i prevoditeljskih usluga),
naručitelju se u dogovorenom roku dostavlja poboljšani proizvod.
Reklamacija će se smatrati opravdanom:
– ako lektura sadržava manjak ili višak informacija u odnosu na original
– ako lektura sadržava netočne podatke u odnosu na original

– ako smisao lektorirane rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
– ako je prijevod gramatički neispravan
Reklamacija se neće smatrati opravdanom:
– ako je riječ o tipografskoj pogrešci i ako ta pogreška ne mijenja pravi smisao cijele rečenice
– ako je pogreška nastala zbog gramatički neispravnog originala, slabo vidljivog teksta
– ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje naručitelj nije
omogućio objašnjenje
– ako je riječ o citatima i/ili stilu citiranja koji je institucija propisala, a koji mora ispoštovati
naručitelj pri stvaranju originala
Ako je reklamacija opravdana, naručitelj će odrediti rok za dodatni ispravak. Lekto-fon će takav
ispravak, koji je potreban zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti
trošak.
Stilska poboljšanja, odnosno ispravci specifičnih stručnih pojmova ili kratica (posebno stručnih
pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila tvrtke naručitelja) ne smatraju se
nedostacima lektoriranog teksta, ali se mogu dogovoriti kao dodatna usluga. Lekto-fon pridržava
pravo da posebno obračuna takve ispravke ako taj dio posla nije dogovoren tijekom izdavanja
radnog naloga, odnosno ako naručitelj nije prije početka posla dostavio odgovarajuće popise
stručnih, odnosno internih pojmova.

5.1. Povrat novca
Lekto-fon je obvezan vratiti uplaćen novac naručitelju u slučaju:
– odustajanja naručitelja od lekture ili prijevoda prije početka izvršenja (u slučaju otkazivanja
narudžbe tijekom izvršenja, naručitelj je dužan platiti puni iznos Lekto-fonu za cjelokupnu
lekturu ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Lekto-fona, za onaj dio posla koji je
Lekto-fon obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda).
Lekto-fon ne vraća novac za lekturu koja je isporučena uredno i u dogovorenom roku, budući da se
radi o digitalnim proizvodima, odnosno već izvršenoj usluzi.
Za otkazane fonetske vježbe naručitelj može tražiti povrat novca do najkasnije 3 radna dana prije
zakazanih vježbi, u protivnom povrat uplate nije moguće ostvariti.

6. Obračun količine teksta (kartice)
Obračunska jedinica teksta jest jedna kartica, što odgovara ukupno 1500 slovnih mjesta (engl.
characters with spaces). Obračun uključuje sve znakove dostupne u dokumentu.
Upotreba kartice, a ne stranice, kao obračunske jedinice u lekturi, korekturi, redakturi i autorskom
pisanju omogućuje točno računanje količine napisanoga teksta i cijenu primjerenu stvarnomu poslu.
Broj stranica ne odaje nužno koliko se teksta na njima nalazi. Ovisno o vrsti i veličini slova i proreda,
na jednoj stranici može se nalaziti nekoliko riječi, rečenica ili pak kartica teksta. Zbog toga je brojenje

znakova najtočnija metoda. Tako se izbjegava ubrajanje praznih stranica ili stranica sa slikama i
grafičkim prikazima koje ne sadržavaju tekst, a vrsta slova i prored ne utječu na konačnu cijenu.
Obračun se izvršava isključivo na izvornom tekstu, u Wordu.
Najmanja obračunska jedinica prijevoda i lektoriranja je jedna kartica. Ako tekst sadrži više ili manje
od jedne pune kartice, količina se zaključuje do idućeg cijelog broja, npr. 1,4 = 1 kartica, 1,5 = 2
kartice i sl.
Svi podaci o plaćanju nalaze se u ponudi.
Ponuda ističe 24 h od primitka, kako je u njoj i navedeno. Ako se naručitelj za Lekto-fon odluči nakon
isteka ove ponude, potrebno je prije uplate provjeriti dostupnost termina s lektorom.

7. Odgovornost naručitelja i Lekto-fona
Prije obavljanja usluge lektoriranja ili prevođenja, Lekto-fon će naručitelju ponuditi cijenu za
obavljanje usluge i rok u kojem će istu uslugu obaviti te će od naručitelja zatražiti sljedeće podatke
potrebne za izdavanje računa: ime, prezime (ili naziv tvrtke), OIB, adresu/sjedište tvrtke.
Podrazumijeva se da je naručitelj pristao platiti ugovorenu uslugu te da je pristao na ove Opće
uvjete ako je Lekto-fonu telefonski, osobno ili elektronski (na adrese info@lekto-fon.hr ili
lekto.fon@gmail.com) dostavio navedene osobne podatke.
Izdani račun smatra se ovršnom ispravom. U slučaju neplaćanja usluge u roku naznačenom na
izdanom računu, Lekto-fon ima pravo na temelju dostavljenih podataka zakonski potraživati
sredstva.
Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate, kao i svi ostali iznosi na
koje Lekto-fon prema zakonu ima pravo.
U slučaju otkazivanja narudžbe, naručitelj je dužan Lekto-fonu platiti puni iznos za cjelokupni
prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Lekto-fona, za onaj dio posla koji je Lekto-fon
obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda.
Naručitelj je dužan na zahtjev Lekto-fona istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu koja će
poslužiti kao pomoć pri lektoriranju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također
dužan imenovati kontakt osobu kojoj se Lekto-fon može obratiti u slučaju nedoumica vezanih za
stručnu terminologiju. Lekto-fon ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid
nije dostavljen tekst koji treba prevesti, ako je tekst nerazumljiv (npr. loši prijevodi) ili ako su svi
termini već popunjeni.
Lekto-fon ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između njega i naručitelja, kao i narudžbu
naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti naručitelju. Lekto-fon je ovlašten
prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu.
Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Lekto-fona, prenijeti svoja prava i obveze
na treću osobu.

8. Rokovi
Rokovi za dostavu lektoriranog teksta počinju teći od dana prihvaćanja ponude. Lekto-fon je dužan
poštivati rokove i lekturu/prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima.
Ako tijekom trajanja roka za obavljanje usluge naručitelj dostavi promjene u izvornom tekstu, Lekto-
fon ima pravo zahtijevati produljenje roka za dostavu lekture ili prijevoda.
U slučaju prekoračenja ugovorenog roka – osim ako Lekto-fon i naručitelj nisu usuglasili produljenje
roka – naručitelj ima pravo potraživati smanjenje ugovorenog iznosa za obavljanje usluge.
Ako naručitelj nakon ugovorene usluge odustane od usluge, obavezan je uslugu lektoriranja ili
prijevoda nadoknaditi Lekto-fonu. Nadoknada se obračunava kao ukupna dogovorena cijena
podijeljena po danima do isteka roka.

9. Dostava lektoriranih ili prevedenih tekstova
Prevedeni ili lektorirani tekstovi isporučuju se elektronički ili u tiskanom obliku na adresu naručitelja.
Tekstovi u elektronskom obliku dostavljaju se u tri primjerka:
1. Ispravci u Wordu
2. Ispravci u PDF-u
3. Lektorirana verzija u Wordu
Ako naručitelj zahtijeva dostavu prijevoda u tiskanom obliku poštanskim putem, dužan je platiti
troškove takve dostave.
Dostava tiskanih lektura ili prijevoda poštom iznosi 20 eura.
Lekto-fon ne odgovara za grafički i organizacijski oblik teksta dostavljene lekture ili prijevoda,
odnosno ne udovoljava grafičko-dizajnerskim zahtjevima naručitelja.

10. Izdavanje računa i uvjeti plaćanja
Za svaku uslugu prijevoda i lekture Lekto-fon se obavezuje izdati račun naručitelju. Račun se
dostavlja elektroničkim putem.
Plaćanje je isključivo bezgotovinsko, uplatom po računu na žiro-račun Lekto-fona. Račun se
dostavlja s obavljenom uslugom (prijevodom, lektoriranjem) na e-adresu naručitelja.
Plaćanje je avansno (po ponudi prije obavljanja usluge) za sve fizičke osobe.
Za pravne osobe može se iznimno ugovoriti drugačije dospijeće ako naručitelj to zahtijeva.
Za plaćanje usluga iz inozemstva izravno na žiro račun Lekto-fona naplaćuje se jednokratna naknada
od 10 eura.

U slučaju nepodmirenja obaveze plaćanja u roku navedenom na računu, Lekto-fon ima pravo
zakonski potraživati sredstva na temelju izdanog računa i elektroničkog pristanka naručitelja na
uslugu.

11. Autorska prava i tajnovitost podataka
Lekto-fon je autor lekture sve dok račun za izvršenu uslugu nije u cijelosti podmiren. Sva autorska
prava lektoriranog teksta, bez obzira na to što je isti isporučen naručitelju, vlasništvo su Lekto-fona.
Nakon plaćanja računa za izvršenu uslugu, sva autorska prava pripadaju naručitelju.
Lekto-fon se obavezuje štititi tajnovitost i privatnost podataka sadržanima u tekstu koji naručitelj
dostavlja na lekturu, tijekom i nakon nje i spreman je potpisati izjavu o tajnosti na zahtjev
naručitelja.

12. Ostalo
U slučaju spora između naručitelja i Lekto-fona za sve sporove nadležan je sud prema sjedištu Lekto-
fona.
Ovi Opći uvjeti dostupni su na mrežnim stranicama Lekto-fona, www.lekto-fon.hr te stupaju na
snagu 1. siječnja 2022., odnosno na dan objave.
vl. Vesna Pudrlja

NAZOVI